CV Miễn đóng dấu Long Châu

Về việc miễn trừ tiêu thức "dấu của người bán" trên hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử.

- Công văn miễn đóng dấu Long Châu. Xem File PDF

- Công văn sử dung dấu phẩy sau các chữa sô hàng nghìn, triệu, tỷ, tỷ tỷ... Xem File PDF

- Công văn miễn dấu PXK kiêm vận chuyển nội bộ Long Châu Xem File PDF